Xylocain 2%

Xylocain 2%
Læs denne indlægsseddel grundigt.
Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Xylocain gel uden recept. For at
opnå den bedste behandling, skal du være
omhyggelig med at følge anvisningerne for
Xylocain gel:
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at
læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du
vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller
hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis
en bivirkning bliver værre, eller du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Den nyeste indlægsseddel kan findes på
www.indlaegsseddel.dk
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge
Xylocain gel
3. Sådan skal du bruge Xylocain gel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Xylocain gel virker lokalbedøvende. Den
virker i løbet af få minutter.
• Xylocain gel bruges til lokalbedøvelse ved
forskellige undersøgelser af endetarmen,
luftvejene eller ved oplægning af kateter.
• Du kan også bruge Xylocain til lindring
af smerter ved betændelse i urinrøret
eller blæren og til lindring af smerte efter
omskæring af drenge.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse.
Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU
BEGYNDER AT BRUGE XYLOCAIN GEL
Brug ikke Xylocain gel
• Hvis du er overfølsom (allergisk) over for
lidocain eller ét af de øvrige indholdsstoffer.
• Hvis du er overfølsom over for
lokalbedøvende medicin af samme type som
Xylocain (f.eks. prilocain og cinchocain).
Vær ekstra forsigtig med at bruge Xylocain gel
• Hvis lægen har brugt Xylocain gel i din mund
eller dit svælg, skal du være særlig forsigtig.
Du bliver følelsesløs, og du kan få maden galt
i halsen. Du bør derfor ikke spise de første
2 timer efter bedøvelsen. Hvis tunge eller
gummer er følelsesløse, er der risiko for, at du
kommer til at bide dig selv.
Tal med din læge, inden du bruger
Xylocain gel, hvis:
• Du lider af forstyrrelser i hjerterytmen.
• Du lider af hjertesvigt.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Xylocain® gel 2%
Lidocainhydrochlorid
• Du har dårlig lever.
• Du har dårlige nyrer.
• Du har epilepsi eller andre neurologiske
sygdomme i nervesystemet.
• Du lider af porfyri, som er en sjælden
stofskiftesygdom.
• Du vil smøre Xylocain gel på åbne sår, på
slimhinder, på forbrændinger eller på områder
med betændelse.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis
du bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke
er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler samt stærke vitaminer og
mineraler.
Behandling med Xylocain gel kan påvirke eller
blive påvirket af behandling med anden medicin:
• Hvis du får medicin mod rytmeforstyrrelser
i hjertet (antiarrytmika f.eks. amiodaron),
skal du tale med din læge, før du bruger
Xylocain gel.
• Du skal være forsigtig med at bruge
Xylocain gel samtidig med andre lignende
lokalbedøvende stoffer.
Brug af Xylocain gel sammen med mad og
drikke
Du kan bruge Xylocain gel sammen med mad og
drikke. Hvis Xylocain gel har været brugt i mund
eller svælg, bør du dog ikke spise de første
2 timer efter bedøvelsen, da du kan få maden
galt i halsen.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du
bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
Du kan bruge Xylocain gel under graviditet.
Amning:
Du kan amme, selvom du bruger Xylocain gel.
Du skal ikke bruge Xylocain gel på brystvorten,
lige før du ammer. Har du brugt det forinden, er
det vigtigt, at området omkring vorten renses
omhyggeligt med vand inden amningen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Ved anbefalet dosering påvirker Xylocain gel
ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes
sikkert i trafikken.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Xylocain gel
Xylocain gel i tube indeholder
konserveringsmidlerne
methylparahydroxybenzoat (E218) og
propylparahydroxybenzoat (E216). Disse stoffer
kan give allergiske reaktioner og kan i sjældne
tilfælde give åndedrætsbesvær. Reaktionerne
kan optræde efter behandlingen.
480011003
299338-A01
05-05-11
480011003
AZL002/A
7221
Xylocain 2% Leaflet: Patient DK
Black
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE XYLOCAIN GEL
Den sædvanlige dosis er
Voksne:
Hvis lægen har ordineret Xylocain gel, skal du
følge lægens anvisning.
Ellers bør du anvende netop den mængde, der
er tilstrækkelig til at dæmpe smerterne. Smør
gelen på i et tyndt lag, der netop dækker det
hudområde, der skal behandles. Gentag først
behandlingen ved behov og efter det længst
mulige interval.
Børn:
Du bør ikke bruge Xylocain gel til børn under 2 år
uden lægens anvisning.
Til børn under 12 år bør dosis ikke overskride
6 mg/kg.
Til et barn der vejer:
• 15 kg, må du højst bruge 4,5 g gel pr. gang.
• 20 kg, må du højst bruge 6 g gel pr. gang.
• 30 kg, må du højst bruge 9 g gel pr. gang.
Du bør ikke bruge Xylocain gel mere end højst
4 gange pr. døgn.
Ældre:
Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg
lægens anvisninger.
Hvis du har brugt for meget Xylocain gel
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis
du har brugt mere Xylocain gel, end der står i
denne information, eller mere end lægen har
foreskrevet.
Symptomer ved overdosering: Følelsesløshed
ved læberne og rundt om munden,
forvirring, svimmelhed og i enkelte tilfælde
synsforstyrrelser.
For at undgå alvorlige bivirkninger bør du tage
disse tidlige tegn på overdosering alvorligt, og
stoppe med at bruge Xylocain gel.
Hvis du har glemt at bruge Xylocain gel
Du må ikke bruge dobbeltdosis som erstatning
for den glemte dosis.
Hvis du bruger Xylocain gel til dit barn, skal du
være opmærksom på, at du højst må bruge
Xylocain gel 4 gange i døgnet.
4. BIVIRKNINGER
Xylocain gel kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger:
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner
(inden for minutter til timer), f.eks.
hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse
(anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt.
Ring 112.
Ikke alvorlige bivirkninger:
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem
1 og 10 ud af 100 behandlede):
• Ondt i halsen efter bedøvelse, hvor der
sættes et rør i luftrøret (trakealtube).
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem
1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Allergiske reaktioner, f.eks. udslæt.
Tal med lægen eller apoteket, hvis bivirkningerne
er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning under
bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Opbevar ikke Xylocain gel ved temperaturer
over 25°C. Frys ikke Xylocain gel, og udsæt
det ikke for frost.
• Brug ikke Xylocain gel efter den udløbsdato,
der står på pakningen. Udløbsdatoen er den
sidste dag i den nævnte måned.
• Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere
medicinrester. Af hensyn til miljøet må du
ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet
eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xylocain, 20 mg/g, gel, indeholder:
• Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid.
• Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose,
natriumhydroxid og/eller saltsyre, sterilt
vand, methylparahydroxybenzoat (E218),
propylparahydroxybenzoat (E216).
Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Xylocain gel er en klar til svagt farvet gel.
Pakningsstørrelse
Xylocain, 20 mg/g, gel findes i en tube med
30 g og i en pakning med 10 forfyldte sprøjter
med 10 g i hver. Begge pakningsstørelser er
sterilpakninger.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og
fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen
AstraZeneca A/S
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Fremstiller
Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga, Sverige
Denne indlægsseddel blev sidst revideret
marts 2011
© AstraZeneca 2011

Ingen kommentarer:

Send en kommentar