Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter Levocetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL:INFORMATION TIL BRUGEREN
Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter
Levocetirizindihydrochlorid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Xyzal til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her..
Oversigt over indlægssedlen:
1. Xyzals virkning og hvad De skal bruge det til
2. Hvad skal De vide, før De begynder at tage Xyzal
3. Sådan skal De tage Xyzal
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Xyzal
6. Yderligere oplysninger
1. XYZALS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL
Antiallergisk lægemiddel (antihistamin til systemisk brug).
Anvendes ved behandling af tegn på sygdom (symptomer) forbundet med allergiske forhold som:
• Allergisk rhinit (inklusiv persisterende allergisk rhinit)
• Kronisk nældefeber (kronisk idiopatisk urtikaria).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE XYZAL
Tag ikke Xyxal
- hvis De er overfølsom (allergisk) over for cetirizindihydrochlorid eller andre antihistaminer eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De har alvorlig nedsat nyrefunktion (alvorlig nyresvigt med kreatinin clearance under 10 ml/min).
Vær ekstra forsigtig med at tage Xyzal
Anvendelse af Xyzal anbefales ikke til børn under 6 år, da det med de tilgængelige filmovertrukne tabletter ikke er muligt at foretage dosisjustering.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
Brug af Xyzal sammen med mad og drikke
Vær forsigtig med at tage Xyzal samtidig med alkohol.
Hos følsomme patienter kan samtidig brug af cetirizin eller levocetirizin og alkohol eller andre centralt virkende midler påvirke centralnervesystemet, selvom det er bevist, at det lignende lægemiddelstof cetirizin, ikke øger virkningen af alkohol.
Tabletterne bør synkes hele med væske og kan tages med eller uden mad.
1
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.
Fortæl Deres læge, hvis De er gravid, prøver at blive gravid eller ammer.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Nogle patienter, som behandles med Xyzal oplever søvntrang/døsighed, træthed og udmattelse. Hvis
De har i sinde at køre, deltage i risikobetonede aktiviteter eller betjene maskiner, bør De derfor afvente
og finde ud af, hvordan De reagerer på medicinen. Specialtest viser dog at denne medicin ikke
hæmmer raske testpersoners koncentration, reaktionsevne eller evne til at køre bil, efter indtagelse af
levocetirizin i den anbefalede dosis.
Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xyzal
Disse tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager disse tabletter, hvis lægen har fortalt
Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.
3. SÅDAN SKAL DE TAGE XYZAL
Tag altid Xyzal nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis for voksne og børn over 6 år er 1 tablet daglig.
Patienter med nedsat nyrefunktion kan gives en lavere dosis afhængig af sværhedsgraden af deres
nyrelidelse.
Patienter, som kun har nedsat leverfunktion bør tage den sædvanligt anbefalede dosis.
Patienter, som både har nedsat lever- og nyrefunktion kan gives en lavere dosis afhængig af
sværhedsgraden af nyresygdommen, og hos børn vil dosis også vælges på basis af kropsvægt. Dosis
bestemmes af Deres læge.
Xyzal anbefales ikke til børn under 6 år.
Hvis De har taget for mange Xyzal tabletter
En væsentlig overdosis kan medføre søvntrang hos voksne. Børn kan i starten vise pirrelighed,
rastløshed efterfulgt af søvntrang.
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Xyzal, end der stå i denne
information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.
Hvis De har glemt at tage Xyzal
Hvis De glemmer at tage Xyzal, eller hvis De tager en lavere dosis end lægen har foreskrevet, må De
ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Vent blot til det fastsatte tidspunkt for
næste dosis, og tag en normal dosis som foreskrevet af Deres læge.
Hvis De holder op med at tage Xyzal
Ophør med behandling af Xyzal tidligere end fastsat, bør ikke have skadelige virkninger, da
symptomerne på sygdommen kun lidt efter lidt vender tilbage med en sværhedsgrad, som ikke er
større end før behandlingen med Xyzal.
Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.
4. BIVIRKNINGER
2
Xyxal kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige (1-10%): Hovedsagelig milde til moderate bivirkninger som mundtørhed, hovedpine, træthed og søvntrang / døsighed er rapporteret.
Ikke almindelige (0,1-1%): Bivirkninger som udmattelse og mavesmerter er iagttaget.
Andre bivirkninger som hjertebanken, kramper, synsforstyrrelser, ødem (hævelse), kløe, udslet, nældefeber (hævelse, rødme og kløe på huden), kortåndethed, vægtøgning, muskelsmerter, aggressiv eller urolig opførsel, hepatitis (leverbetændelse), unormal leverfunktion og kvalme er også rapporteret.
Ved det første tegn på en overfølsomhedsreaktion skal De stoppe med at tage Xyzal og kontakte deres læge omgående.
Symptomer på overfølsomhedsreaktion kan omfatte: hævelse i munden, tungen, ansigtet og/eller svælget, vejrtræknings- eller synkebesvær ledsaget af kløende udslæt (angioødem) , pludseligt blodtryksfald førende til kollaps eller chok, som kan være livstruende.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted http://www.laegemiddelstyrelsen.dk
5. SÅDAN OPBEVARER DE XYZAL
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Xyzal efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp: {forkortelse for udløb}. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Xyzal indeholder:
- Aktivt stof er 5 mg levocetirizin dihydrochlorid
Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg levocetirizin dihydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, hypromellose (E464), titandioxid (E171) og macrogol 400.
Xyzals udseende og pakningstørrelse
De filmovertrukne tabletter er hvide til grålighvide, ovale mærket med Y på den ene side
De findes i blister pakninger på 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2 x 10, 10 x 10, 14, 15, 20 , 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
3
UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Fremstiller:
UCB Pharma S.p.A.
Via Praglia 15
I-10044 Pianezza, Italien
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
Østrig : Xyzall
Belgien: Xyzall
Tjekoslovakiet: Xyzall
Cypern: Xyzall
Danmark: Xyzal 5 mg filmovertrukne tabletter
Estland : Xyzal
Finland : Xyzal
Frankrig: Xyzal
Ungarn : Xyzal 5 mg filmtabletta
Tyskland: Xusal
Grækenland: Xozal
Irland: Xyzal
Italien: Xyzal 5 mg compresse rivestite con film
Letland: Xyzal
Lithauen: Xyzal 5 mg plevele dengtos tabletes
Luxemburg: Xyzall
Malta: Xyzal
Holland: Xyzal
Norge: Xyzal 5 mg tabletter, filmdrasjerte
Polen: Xyzal
Portugal: Xyzal
Slovakiet: Xyzal tbl fml 5 mg
Slovenien: Xyzal
Spanien: Xazal
Sverige: Xyzal
Storbritanien: Xyzal
Denne indlægsseddel blev senest godkendt 02/2008
4

Ingen kommentarer:

Send en kommentar