Zaditen® 0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning Ketotifen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Zaditen® 0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning
Ketotifen
Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.
Du kan få Zaditen uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at
følge anvisningerne for Zaditen.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zaditen
3. Sådan skal du bruge Zaditen
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Zaditen indeholder det aktive stof ketotifen, som er et anti-allergisk middel. Zaditen bruges til
behandling af symptomer på pollenallergi i øjnene.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE ZADITEN
Brug ikke Zaditen
- hvis du er overfølsom (allergisk) over for ketotifen eller et af de øvrige indholdsstoffer.
Brug af anden medicin
Hvis du udover Zaditen behandles med andre øjenlægemidler, bør der gå mindst 5 minutter mellem
behandlingerne.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,
stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
Dette er især vigtigt, hvis du bruger medicin mod:
- depression
- allergi (fx antihistaminer)
Brug af Zaditen sammen med mad og drikke
Zaditen kan muligvis øge virkningen af alkohol.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Hvis du er gravid eller tror, at du er det, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du bruger
Zaditen.
Zaditen kan bruges ved amning.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Zaditen kan muligvis give sløret syn eller virke sløvende. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal
færdes i trafikken eller arbejde med maskiner.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zaditen
Zaditen er konserveret med benzalkoniumklorid, som kan give irritation af øjnene, samt misfarve bløde
kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden øjendråberne
bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE ZADITEN
Brug altid Zaditen nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Den sædvanlige dosis for voksne, ældre og børn fra 3 år og derover er 1 dråbe i det berørte øje (evt.
begge øjne) 2 gange daglig (morgen og aften).
Brugsvejledning
1. Vask dine hænder.
2. Åben øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids berøre noget.
3. Bøj hovedet bagover (fig. 1).
4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med
spidsen nedad – et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (fig. 2).
5. Luk øjet i ca. 1-2 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i
at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (fig. 3). Hvis nødvendigt gentag punkt 3 til 5 for det andet
øje.
6. Luk flasken efter brug.
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Hvis du har brugt for meget Zaditen
Der er ingen grund til bekymring, hvis du har fået dryppet mere end 1 dråbe i øjet eller hvis du har fået
Zaditen øjendråber i munden. Hvis du er usikker, kan du kontakte din læge.
Hvis du har glemt at bruge Zaditen
Hvis du skulle glemme en dosis, så dryp øjet med det samme og fortsæt derefter med den anbefalede
doseringshyppighed.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.
4. BIVIRKNINGER
Zaditen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100 patienter)
- øjenirritation eller -smerter
- betændelsestilstand i øjet
- sløret syn, unormal overfølsomhed overfor lys
Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)
- sløret syn umiddelbart efter inddrypning
- øjentørhed
- påvirkning af øjenlåget
- betændelsestilstand i øjets overflade
- lysoverfølsomhed
- synlig blødning i øjets overflade
- hovedpine
- døsighed
- hududslæt, som kan være kløende
- eksem (kløende, rødt, brændende udslæt)
- mundtørhed
- overfølsomhedsreaktion (inkl. ansigts- og øjenlågshævelse) og forværring af eksisterende allergiske
symptomer såsom astma og eksem
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger
kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
Selve flasken er ikke steril, men indholdet i flasken er sterilt indtil flasken bliver åbnet.
Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 4 uger.
Brug ikke Zaditen efter den udløbsdato, der står på kartonen og flasken. Udløbsdatoen (EXP) er den
sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Zaditen 0,25 mg/ml øjendråber indeholder:
- Aktivt stof: ketotifen. En ml indeholder 0,345 mg ketotifenfumarat svarende til 0,25 mg ketotifen.
- Øvrige indholdsstoffer: glycerol (E422), natriumhydroxid (E524), vand til injektionsvæsker og
benzalkoniumklorid.
Udseende og pakningsstørrelse
Zaditen øjendråber er en klar, farveløs til svag gul opløsning.
Zaditen fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 5 ml.
Indehaver af markedsføringstilladelsen
Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø
Fremstiller
Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø, Danmark
Novartis Norge AS, Brynsalléen 4, N-0510 Oslo, Norge
Novartis Pharma BV, Raapopseweg 1, NL-6824 DP Arnhem, Holland
Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D-90429 Nürnberg, Tyskland
Novartis Pharma S.A.S., 26 rue de la Chapelle, F-68660 Huningue, Frankrig
Novartis Pharmaceuticals (UK) Ltd., Wimblehurst Road Horsham West Sussex RH12 5AB, England
Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby, Sverige
Dette lægemiddel er godkendt i EEA medlemslande under følgende navne:
Østrig Zaditen 0,025% - Augentropfen
Tjekkiet Zaditen 0,025%
Danmark Zaditen
Finland Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos
Frankrig Zaditen, 0,25 mg/ml, collyre en solution
Tyskland Zaditen ophtha 0,25 mg/ml Augentropfen
Grækenland Zaditen οfθaλμικές staγόνeς
Island Zaditen
Irland Zaditen 0.25mg/ml, eye drops, solution
Italien Zaditen 0,25 mg/ml collirio soluzione , 1 flacone da 5 ml
Luxemborg Zaditen ophtha 0,25 mg/ml Augentropfen
Norge Zaditen
Portugal Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução
Spainen Zaditen colirio
Sverige Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning
Holland Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
England Zaditen 0.25 mg/ml, eye drops, solution
Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2010

Ingen kommentarer:

Send en kommentar