Zantac 300 mg brusetabletter ranitidin

Zantac® 300 mg brusetabletter
ranitidin
er et registreret varemærke, som tilhører
Glaxo Group Limited.
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De
begynder at tage medicinen
• Gem indlægssedlen. De kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er
mere, De vil vide.
• Lægen har ordineret Zantac® til Dem
personligt. Lad derfor være med at give
Zantac® til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer
som De har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke
er nævnt her.
Den nyeste udgave af indlægssedlen kan fi ndes
på www.indlaegsseddel.dk.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge
Zantac®
3. Sådan skal De bruge Zantac®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Zantac® er et lægemiddel, der hæmmer
produktionen af mavesyre. Zantac® er et
antihistamin, der virker hæmmende på de celler i
maveslimhinden, der producerer mavesyre.
De kan anvende Zantac® til voksne ved:
• mavesår.
• sår i tolvfi ngertarmen.
• mavesår, der skyldes bakterien Helicobacter
pylori, som samtidig behandles med
antibiotika.
• mavesmerter, der ledsages af sure opstød,
svien eller halsbrand.
• betændelse i nederste del af spiserøret, som
giver halsbrand (sure opstød).
• kronisk dannelse af store mængder mavesyre
(Zollinger-Ellisons syndrom).
• forebyggelse af lungebetændelse i forbindelse
med bedøvelse. Det vil typisk være i forbindelse
med et hospitalsophold.
• forebyggelse af mavesår ved svære
kvæstelser, forbrændinger og infektioner.
Det vil typisk være i forbindelse med et
hospitalsophold.
De kan anvende Zantac® til børn og unge
(3-18 år) ved:
• korttidsbehandling af mavesår eller sår på
tarmen.
• tilbageløb af mavesyre til spiserøret.
Lægen kan have givet Dem Zantac® for noget
andet. Følg altid lægens anvisning.
2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE
BEGYNDER AT BRUGE ZANTAC®
Brug ikke Zantac®, hvis De:
• er overfølsom overfor ranitidin eller et af de
øvrige indholdsstoffer.
Vær ekstra forsigtig med at bruge Zantac®
Tal med lægen, hvis De:
• er ældre.
• har nedsat nyre- eller leverfunktion.
• har sygdommen fenylketonuri (PKU, Føllings
sygdom).
• har stofskiftesygdommen porfyri.
• har en kronisk lungesygdom.
• lider af sukkersyge.
• har nedsat immunforsvar.
• anvender medicin kaldet NSAID (fx ibuprofen,
diclofenac).
Oplys altid ved blodprøvekontrol og
urinprøvekontrol, at De er i behandling med
Zantac®. Det kan påvirke prøveresultaterne.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis
De bruger anden medicin eller har brugt det
for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke
er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler
samt kosttilskud.
Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af
Zantac®, ligesom Zantac® kan påvirke virkningen
af andre lægemidler.
Tal med Deres læge, hvis De bruger medicin
mod:
• blodpropper (warfarin).
• uregelmæssig puls (procainamid og N-acetylprocainamid).
• søvnløshed (triazolam, midazolam).
• sukkersyge (glipizid).
• svamp (ketoconazol).
• HIV (atazanavir, delaviridin).
• kræft (gefi tnib).
• mavesår (syreneutraliserende medicin og
sucralfat). De bør tage Zantac® ca. 2 timer før
disse typer medicin.
Brug af Zantac® sammen med mad og drikke
De kan tage Zantac® i forbindelse med et måltid,
men det er ikke nødvendigt.
Zantac® skal opløses i ½ glas vand.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De
bruger nogen form for medicin.
Graviditet
Hvis De er gravid, bør De normalt ikke bruge
Zantac®. Tal med lægen.
Amning
Hvis De ammer bør De ikke tage Zantac®, da
Zantac® går over i modermælken og der er risiko
for påvirkning af barnet. Tal med lægen.
Trafi k- og arbejdssikkerhed
Zantac® kan hos enkelte give bivirkninger,
som hovedpine, svimmelhed, forvirring og
hallucinationer, der i større eller mindre grad
kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at
færdes sikkert i trafi kken.
Vigtig information om nogle af de øvrige
indholdsstoffer i Zantac® brusetabletter
Denne medicin indeholder 479 mg natrium pr.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Zantac® 300 mg brusetabletter
ranitidin
1097705902
09/2011
brusetablet. Hvis De er på natrium- eller saltfattig
diæt, skal De tage hensyn hertil.
Zantac® brusetabletter indeholder aspartam
(som er en fenylalaninkilde).
Kan være skadeligt for patienter med
fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).
3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ZANTAC®
Brug altid Zantac® nøjagtig efter lægens
anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på
apoteket.
Brusetabletten skal opløses i ½ glas vand.
Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge
Zantac® 300 mg brusetabletter til alle de anførte
doseringer eller anvendelsesområder.
Den sædvanlige dosis er:
Voksne og unge fra 12 år:
Mavesår
150 mg 2 gange dagligt eller 300 mg ved
sengetid i 4-8 uger.
Forebyggende behandling
150-300 mg ved sengetid.
Sår i tolvfi ngertarmen
150 mg 2 gange dagligt eller 300 mg ved
sengetid i 4-8 uger. Dosis kan øges til 300 mg
2 gange dagligt i 4 uger.
Forebyggende behandling
150-300 mg ved sengetid.
Mavesår eller sår i tolvfi ngertarmen grundet
bakterien Helicobacter pylori, der samtidig
behandles med antibiotika
150 mg 2 gange dagligt eller 300 mg ved
sengetid. Behandling med Zantac® bør fortsætte
2 uger efter antibiotikabehandlingen er ophørt.
Betændelsestilstande i den nederste del af
spiserøret og/eller halsbrand (sure opstød)
150 mg 2 gange dagligt eller 300 mg ved
sengetid i 4-8 uger. Dosis kan øges til 150 mg 4
gange dagligt i op til 12 uger.
Forebyggende behandling
150 mg 2 gange dagligt.
Zollinger-Ellisons syndrom
150 mg 3 gange dagligt.
Ved behov kan dosis øges til 6 gram dagligt
(20 brusetabletter á 300 mg).
Forebyggelse af mavesår ved svære
kvæstelser, forbrændinger og infektioner
Når De kan begynde at spise, kan behandling
med indsprøjtning erstattes af 150 mg 2 gange
dagligt.
Forebyggelse af lungebetændelse i
forbindelse med bedøvelse (ved operation)
150 mg aftenen før operation samt 150 mg 2
timer før operation.
Børn på 3-11 år (> 30 kg):
Der er begrænset erfaring med behandling af
børn. Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen
kan fortælle Dem hvad dosis er og hvor længe
behandlingen varer.
029
Ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-
10 ud af 1000 patienter):
• Mavesmerter, forstoppelse, kvalme.
Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af
10.000 patienter):
• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt
blodtryk.
• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være
alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse
af ansigt, læber og tunge, kan det være
livsfarligt. Ring 112.
• Hududslæt, overfølsomhedsreaktioner, feber.
• Påvirkning af leverfunktionen.
• Forhøjede nyretal.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
• Almen sløjhed, tendens til betændelse
(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.
forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
Kontakt læge eller skadestue.
• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis De
får meget langsom puls eller bliver utilpas
eller besvimer skal De kontakte læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i
blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med
lægen.
• Bevægelsesforstyrrelser, nedsat evne til at se
skarpt, sløret syn.
• Muskel- og ledsmerter.
• Brystudvikling hos mænd, impotens,
mælkesekretion.
• Hårtab.
• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
• Hovedpine, svimmelhed.
• Diarre.
• Forvirring (særlig hos alvorligt syge og ældre).
• Depression, hallucinationer (særlig hos alvorligt
syge og ældre). Kan være alvorligt. Kontakt
evt. læge eller skadestue.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
er generende eller bliver værre, eller hvis De får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Zantac® kan herudover give bivirkninger, som
De normalt ikke mærker noget til. Det drejer
sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx
leverfunktion og blodprøver, som igen bliver
normale, når behandlingen ophører.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres
pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. De fi nder skema
og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk.
5. OPBEVARING
• Opbevar Zantac® utilgængeligt for børn.
• Opbevar Zantac® i original beholder, da det er
følsomt for fugt.
• Brug ikke Zantac®, efter den udløbsdato, der
står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
• Afl ever altid medicinrester på apoteket. Af
hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester
i afl øbet, toilettet eller skraldespanden.
6. YDERLIGERE OPLYSNINGER
Zantac® 300 mg brusetabletter indeholder:
• Aktivt stof: Ranitidin som ranitidinhydrochlorid.
• Øvrige indholdsstoffer: Vandfri mononatriumcitrat,
natriumhydrogencarbonat, povidon,
aspartam (E951), natriumbenzoat (E 211),
appelsinaroma (E143), grapefrugtaroma
(E140).
Zantac®s udseende og pakningsstørrelse:
Zantac® 300 mg er hvide, runde brusetabletter.
Zantac® 300 mg fi ndes i pakningsstørrelserne 15
stk. og 30 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev
Ompakket og frigivet:
Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev
Denne indlægsseddel blev sidst revideret
august 2011.
09/2011
Akut behandling af mavesår eller sår i
tolvfi ngertarmen
4-8 mg/kg dagligt fordelt på 2 doser, dog højst
300 mg dagligt i 4 uger.
Er helingen ikke fuldstændig kan barnet få
yderligere 4 ugers behandling. Tal med lægen.
Betændelsestilstande i den nederste del af
spiserøret og/eller halsbrand (sure opstød)
5-10 mg/kg dagligt fordelt på 2 doser, dog højst
600 mg dagligt. Tal med lægen.
Zantac® 300 mg brusetabletter bør ikke
anvendes til børn under 3 år uden lægens
anvisning.
Ældre:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg
lægens anvisninger.
Nedsat nyre- og leverfunktion:
Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg
lægens anvisninger.
Hvis De har taget for mange Zantac®
brusetabletter
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis
De har taget mere Zantac®, end der står her eller
mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem
utilpas. Tag pakningen med.
Hvis De har glemt at tage Zantac®
De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning
for den glemte dosis. Fortsæt blot med den
sædvanlige dosis.
Hvis De holder op med at tage Zantac®
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De
er i tvivl om eller føler Dem usikker på.
4. BIVIRKNINGER
Zantac® kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af
10.000 patienter):
• Vejrtrækningsbesvær, brystsmerter. Kontakt
straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre
end 1 ud af 10.000 patienter):
• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker
pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
Kontakt læge eller skadestue.
• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.
112.
• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud
og slimhinder, blå mærker samt tendens til
betændelse (infektioner) især halsbetændelse
og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide
og røde blodlegmer og blodplader). Nogle
gange med påvirkning af knoglemarven.
Kontakt læge eller skadestue.
• Pludselig hududslæt, åndedrætsbesvær og
besvimelse (inden for få minutter til timer) pga.
overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan
være alvorligt. Ring 112.
• Smerter over lænden, feber, skummende eller
blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge
eller skadestue.
• Voldsomme mavesmerter og feber pga.
betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge
eller skadestue.
• Leverbetændelse med eller uden gulsot.
Kontakt læge eller skadestue.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar