Zarondan® 50 mg/ml oral opløsning Ethosuximid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Zarondan® 50 mg/ml oral opløsning
Ethosuximid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.
• Gem denne indlægsseddel. De kan få brug for at læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
• Lægen har ordineret Zarondan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for
andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Oversigt over indlægssedlen:
1. Zarondans virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zarondan
3. Sådan skal De tage Zarondan
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Zarondan
6. Yderligere oplysninger
1. Zarondans virkning og hvad De skal bruge det til
Zarondan forebygger absencer (kortvarige tab af bevidstheden). De kan bruge Zarondan til behandling af absence-epilepsi (petit mal).
De kan også bruge Zarondan sammen med anden medicin til behandling af andre former for epilepsi, når der også forekommer absencer.
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zarondan
Tag ikke Zarondan:
- hvis De er overfølsom over for ethosuximid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis De lider af stofskiftesygdommmen porfyri.
Vær ekstra forsigtig med at tage Zarondan
- hvis De har nyre- eller leverproblemer.
- hvis De får konstateret en kronisk bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus), som viser sig ved træthed, feber,
vægttab, udslæt i ansigt og led- og muskelsmerter.
Vær opmærksom på:
- hvis De får feber eller ondt i halsen, bør De kontakte lægen.
- hvis behandlingen med Zarondan stoppes, bør det ske langsomt.
- det er vigtigt at følge lægens dosering.
Under behandling med Zarondan vil lægen regelmæssigt tage blodprøver og urinprøver.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinkontrol, at De er i behandling med Zarondan.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er
købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
Zarondans virkning kan påvirkes af andre midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, valproat). Fortæl lægen, hvis De tager
nogle af disse midler sammen med Zarondan.
Brug af Zarondan sammen med mad og drikke
Det er bedst at tage Zarondan i forbindelse med et måltid.
Graviditet og amning
Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis De er gravid, må De kun tage Zarondan efter aftale med lægen.
Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention.
De må ikke pludseligt stoppe med at tage Zarondan. Ved for hurtigt ophør af behandlingen kan De få et krampeanfald, der kan være farligt
for både mor og barn.
Kontakt straks lægen, hvis De bliver gravid, hvis De har en formodning om, at De er gravid, eller ønsker at blive gravid, mens De tager
Zarondan.
Amning:
Zarondan går over i modermælken. Hvis De ammer, må De kun tage Zarondan efter aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zarondan kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden og
evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Zarondan kan give bivirkninger i form af svimmelhed og døsighed. De bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre
muligt farlige aktiviteter, før De ved, hvordan Zarondan påvirker Dem.
Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zarondan
Opløsningen indeholder saccharose (en sukkerart). Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler
visse sukkerarter.
En ml opløsning indeholder 600 mg saccharose. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.
3. Sådan skal De tage Zarondan
Tag altid Zarondan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.
Deres læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer til Dem og kontrollerer behandlingen ved hjælp af blodprøver.
Hvis De har indtryk af, at virkningen af Zarondan er for stærk eller alt for svag, skal De tale med Deres læge eller apotek.
Den daglige dosis kan enten tages på én gang eller deles op i flere doser.
Den sædvanlige dosis er:
Voksne og børn over 6 år:
Tag den dosis, som lægen har ordineret. Deres dosis vil gradvist blive øget.
Startdosis er normalt 500 mg (10 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol.
F306245-pil-ZARONDAN200ml-DK.ind1 1 20/09/07 13:28:08
Børn under 6 år:
Startdosis er normalt 250 mg (5 ml) dagligt. Derefter vil dosis blive øget indtil anfaldene er under kontrol. Lægen vil fastsætte Deres
barns dosis på baggrund af barnets vægt.
Nedsat lever- eller nyrefunktion:
Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.
Hvis De har taget for meget Zarondan
Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Zarondan, end der står i denne information, eller mere end
lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag beholderen og resten af opløsningen med.
Ved overdosering kan De få symptomer som kvalme, opkastning, vejrtrækningsbesvær og bevidstløshed.
Hvis De har glemt at tage Zarondan
Hvis De glemmer at tage en dosis, skal De tage den straks, De kommer i tanke om det, hvis ikke det er tid for næste dosis. De må ikke
tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.
Hvis De holder op med at tage Zarondan
De må ikke stoppe med at tage Zarondan, medmindre Deres læge har bedt Dem om det. Hvis behandlingen skal stoppes, skal det ske
langsomt og med gradvis nedsættelse af dosis. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget De er i tvivl om, eller føler Dem usikker på.
4. Bivirkninger
Zarondan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)
• Nedsat antal hvide blodlegemer i blodet (viser sig ved infektioner og feber). Hvis De får feber, skal De straks kontakte lægen.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)
• Forandringer i blodet (kan vise sig ved træthed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker, infektioner og feber).
Kontakt straks lægen.
• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt
lægen eller skadestuen.
• Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt lægen.
• Allergiske reaktioner med hævelse af ansigt, svælget og åndedrætsbesvær. Kan være livsfarligt. Ring 112.
• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
• Forværring af sindslidelser. Kontakt lægen.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter)
• Mavesmerter, mavekramper, fordøjelsesbesvær, kvalme, opkastning.
• Appetitmangel.
Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)
• Svimmelhed, døsighed, hovedpine, hyperaktivitet.
• Hikke.
• Kløende udslæt, nældefeber.
• Aggressivitet, opstemthed, irritabilitet.
Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
• Vægttab.
• Koncentrationsbesvær, manglende evne til at koordinere bevægelser.
• Nærsynethed.
• Diaré.
• Blod i urinen.
• Hævelse af gummer, hævelse af tunge.
• Træthed, sløvhed, søvnforstyrrelser.
• Blødning fra skeden.
• Øget sexlyst.
• Natlige mareridt.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De selv eller Deres pårørende kan
også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens
netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk.
5. Sådan opbevarer De Zarondan
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Zarondan efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Zarondan indeholder:
• Aktivt stof: ethosuximid. 1 ml oral opløsning indeholder 50 mg ethosuximid.
• Øvrige indholdsstoffer: Natriumcitrat, saccharose 600 mg/ml, saccharinnatrium 1,7 mg/ml, glycerol, citronsyremonohydrat,
vand. Konserveringsmiddel: Natriumbenzoat (E 211). Smagsstof: Hindbæressens.
Produktets udseende og pakningstørrelse
Zarondan oral opløsning 50 mg/ml er en svag gullig til svag lyserød væske med hindbærsmag.
Zarondan oral opløsning findes i 200 ml glasflaske.
Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller
Markedsføring i Danmark:
Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.
Fremstiller:
McNeil Manufacturing, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex 2, Orleans, Frankrig.
Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2007
F306245
F306245-pil-ZARONDAN200ml-DK.ind2 2 20/09/07 13:28:09
ZARONDAN 200 ml DK
F306245 Data Matrix NA V 3.1
Notice DC / DS Leafl et
160 x 210
Noir
Code de Sécurité /
Safety Code Plan / Drawing
Article / Component
Dimensions
Version
Couleurs / Colours
Code article /
Item Number
Date : ..../..../2007
F306245-pil-ZARONDAN200ml-DK.ind3 3 20/09/07 13:28:10

Ingen kommentarer:

Send en kommentar