Zidoval

Zidoval
Gem denne indlægsseddel. Du kan have behov for at læse den igen.
Hvis du har yderligere spergsmål, eller der er noget du er i tvivl om, så kontakt din
Iæge eller apoteket.
Dette lægemiddel er til dig personligt, du b ~ikrke give det til andre. Det kan skade
dem, selvom de har symptomer, som ligner dine.
Vær opmærksom på, at din Iæge kan anbefale lægemidlet i andre doser og til anden
anvendelse end beskrevet i vejledningen. I de tilfælde skallzegens anbefaling folges.
I denne indlægsseddel finder du information om:
1. Hvad er Zidoval og hvad bruges det til?
2. Hvad du må tage hensyn til, f0r du anvender
Zidoval
3. Hvordan du bruger Zidoval.
4. Mulige bivirkninger
5. Opbevaring af Zidoval
Lægemidlets navn, styrke og Iægemiddelform:
Navn: Zidoval
Virksomt stof: Metronidazol 7,5 mala
0vrige stoffer: Renset vand, propyi&glycol,
carbopol974P,
methvloarahvdroxvbenzoat.
propylparahydroxybenzoat,
natriumhydroxid.
Tuben indeholder 40 a ael.
Indehaveren af markedsfsringsti~~ade~sen:
Meda AS, Solvang 8, DK-3450 Aler~d.
Tlf. 44 52 88 88
e-mail: info.dk@meda.se
Fremstiller:
3M Health Care Llmted, Loughborough,
Lecestershire, England.
1. Hvad er Zidoval og hvad anvendes det til:
Zidoval anvendes til behandling af
bakterieinfektioner i skeden. Virkningen beror på
en hæmnin af de bakterier, der forarsager
infektionen bakteri! vaynose). Ved at indfnre
Zidoval gel direkte i ske en, nedbrydes bakterierne
direkte på nfektionsstedet. Lægen kan have
foreskrevet anden anvendelse. F0la altid Iæaens
anvisninger.
2. Hvad du må tage hensyn til, fer du
anvender Zidoval:
Zidoval gel bsr ikke anvendes, hvis du er
allergisk overfor metronidazol eller andre
indholdsstofler i gelen.
Forsigtighedsregler
Du b ~ikrke anvende Zidoval under menstruation.
Fortæl din Iæge, hvis du har en blodsygdom.
Som ved alle vaginale infektioner frarådes seksuelt
samkvem under infektionen og under behandling
med Zidoval gel.
Gravidet og amning:
Fa vejledning hos lægen eller apoteket f ~dur
bruger nogen form for medicin.
Du skal fortælle din Iæge, hvis du er gravid eller
har i sinde at blive det. Din Iæge vil vurdere, om du
b0r anvende Zidoval. Du b0r ikke amme under
behandlin med Zidoval, da Zidoval går over i
modermæyken.
Forsigtighed ved brug af anden medicin
Du b ~ikrke anvende Zidoval gel, hvis du er i
lithium behandling. Informer også din læ e, hvis du
er i behandling med blodfoityndende mijer,
cyclosporin eller 5-fuoruracil. F0r du anvender
Zidoval, b0r du tale med din Iæge om samtidig
indtagelse af alkohol, idet der med metronidazol
tabletter er set antabus-lignende reaktioner.
Ved anvendelse af Zidoval el er
plasmakoncentrationerne s! lave, at muligheden
for en lignende reaktion er usandsynlig, men den
kan ikke udelukkes.
3. Sådan anvendes Zidoval gel:
Dosering
1 fyldt applikator indf~resi skeden til natten hver
dag i 5 dage.
D n æge naii nave ord flere. en anden ooserirg
i oene r Ilæloe ska æaeiis anoefcl na" lo o"e s.
Brugsanvisning
Din tube med Zidoval gel er pakket I en æske med
5 applikatorer.
Når applikatoren er fyldt med gel, indeholder den
en dosis til indforing i skeden.
Sådan fyldes applikatoren
Fjern papiret fra en applikator. Tag skruelåget af
tuben og skru applikatoren last på tuben.
F~rstega ng tuben anvendes, brydes
metalforseglingen ved at vende skruelåget og
prikke hul i metallet.
Tryk forsigtig gelen ned i applikatoren.
Stemplet I applikatoren vil bevæge sig, medens
appliiaroren fyldes rrea gel og vi sroppe. nar
ap~liiaioreiii oenoloer aen korrenie inænqde ii
e'n'dosis. Fjern applikatoren fra tuben og sæt
skruelåget på igen.
F@r applikatoren forsgtlgt op i skeden så langt
som det er muligt og tryk forsigtigt stemplet i
bund, og den korrekte dosis er indfort i skeden.
Træk forsigtigt applikatoren ud af skeden og smid
den væk.
Hygiejne
For maksimum hygiejne bor du altid:
1. Vaske hænder f ~turbe n åbnes og ber~rer
applikatoren.
2. Anvend en ny applikator hver gang.
3. Smld applikatoren bort efter brug.
Det kan være nemmest at indf~rea pplikatoren
iggenoe pa ryggen meo oo.eoe ben. men
anvend den sti iiia soin au Inder inesr oenaae ia.
Der er ingen erlahg med Zidoval gel til b0rn:sg
Zidoval b0r ikke udskrives til piger under 18 år.
Overdosering
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du
har brugt mere af Zldoval end der står i denne
information eller mere end Iæaen har forskrevet oa
du foler dig utilpas. Det er vigfigt at fnlge den
doser ng. áer er an vel pa pakn iigenrinen sn.1 e
d~ nonne ti ar nakre rrere end l ivlct aop kror
om dage11 er oer ingen grLiio li oenymrng
Inafor ng af mere ena l fy d: appl'nalor om dagen
v nojsr sandsyl gr L e give oig prob emer. men
der er måske St~rfech ance for bivirknin"aer ,(se
næste afsnit).
4. Mulige bivirkninger:
Som alle lægemidler kan Zidoval gel ogsA give
bivirkninger. De hyppigst rapporterede blvirkninger
kan henf~resti l urinveje og vagina (26%) samt til
mave- tarmsystemet (14%).
Almindelige: Svampeinfektion i skeden,
kl~elirritationlsvienlf~lelsesl~shie sdk eden,
ubehag i bækkenet, udflod fra skeden. Hovedpine,
svimmelhed, ubehag og kramper i maven, kvalme
og e er opnasining.-"oehage g smag n,noen,
~sæovaiial lolelse Da iJnaen. reosat awetii.
~almindel~e~:e ~ression;træthed,i rritabilitet,
s0vnproblemer. Usædvanlig fornemmelse i arme
og ben. Diarre, forstoppelse,
maveboblenloppustethediluft i maven,
t~rstfmundt0rhed, metalsmag i munden.
Hudklue. Symptomer på urinvejsinfektion, mork
urin. Hævelse i de ydre kmsorganer,
menstruationsgener, uregelmæssig menstruation,
uregelmæssig pletblodninglbl0dning fra skeden,
udsivning af medicn. Kramper.
Foitæl Iæge eller apotek, hvis du far andre
bivirkninger end dem der står her, så bvirkninger
kan blive indberetet til Lægemiddelstyrelsen og
vlden om bivirknnger kan blive bedre. Patienter
eller pårurende kan også indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema
og vejledning under Bivirkninger på
Lægemiddelst reisens hjemmeside:
www.laegemi&elstyre~sen.dk
5. Opbevaring:
Zidova gel er holdbar i 3 år fra fremstillingsdatoen.
Udl0bsdatoen er angivet pA pakningen.
Zidova b0r ikke anvendes ener den angivne
udlmbsdato.
Zidova skal opbevares ved hnjst 25 q.
Opbevar altid medicin utlgængeigt for barn.
Dato for fremstilling af denne indlægsseddel:
September 2007.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar